top of page
ETFashion GDA

2018 ETFASHION GLOBAL DESIGN AWARD WINNERS

WOMEN'S CLOTHING

-   GOLD AWARD   -

1 Gold - 11 Yupei Cao DECODE.png

YUPEI CAO

< DECODE >

-   SILVER AWARD   -

2 Sliver - 08 Xi Wang-破墨.jpeg

XI WANG

< PO MO >

-   BRONZE AWARD  -

3 Copper - 09 Yan Feng-Memphis Design.jp

YAN FENG

< MEMPHIS DESIGN >

bottom of page