top of page
ETFashion GDA

2018 ETFASHION GLOBAL DESIGN AWARD WINNERS

MEN'S CLOTHING

-   GOLD AWARD   -

1 Glod - 07 Xinyue He - Qing's Color.jpg

XINYUE HE

< QING'S COLOR >

-   SILVER AWARD   -

2 Sliver - 01 Kun Zhang - BBT198X.png

KUN ZHANG

< BBT198X >

-   BRONZE AWARD  -

3 Copper - 04 Tinghe Hu - Hanzi (Chinese

TINGHENG HU

< HANZI >

bottom of page