2018 ETFASHION GLOBAL DESIGN AWARD WINNERS

EXCELLENCE IN DESIGN AWARD

-   WINNERS   -

PEIQIAO WU

< CHASE THE SUN >

QIAN MA

< THE WANDERER >

QING GUO

< WHISKER BACK >

WANGWANG PENG

< REPRODUCTION WORSHIP >

XIAOTAN WANG

<  MEI LANFANG >

YIBO SHANGGUAN

<  THE TWO SIDEDNESS OF WOMEN >

© 2020 BY ETFASHION, INC.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter

Info@ETFashion.Co  |  50 Milk St., FL15, Boston MA United States 02110